FANDOM


1.Courtney 1.Yukari 1.Penny 1.Sakuya 1.Sakuya 1.Sakuya 1.Monaco 1.Sakuya 1.Sakuya 1.Courtney 1.Sakuya
2.Pocahontas 2.Penny 2.Pocahontas 2.Monaco 2.Poachontas 2.Miki 2.Courtney 2.Courtney 2.Courtney 2.Sakuya 2.Courtney
3.Yukari 3.Chii 3.Courtney 3.Setsuna 3.Monaco 3.Courtney 3.Miki 3.Miki 3.Monaco Elim.Monaco
4.Usagi 4.Sakuya 4.Sakuya 4.Courtney 4.Courtney 4.Monaco 4.Pocahontas 4.Monaco Elim.Miki
5.Monaco 5.Usagi 5.Miki 5.Penny 5.Miki 5.Setsuna 5.Sakuya Elim.Pocahontas
6.Miki 6.Pocahontas 6.Monaco 6.Pocahontas 6.Penny 6.Pocahontas Elim.Setsuna
7.Penny 7.Miki 7.Yukari 7.Miki 7.Setsuna Elim.Penny
8.Setsuna 8.Courtney 8.Chii 8.Yukari Elim.Yukari
9.Chii 9.Monaco 9.Setsuna Elim.Chii
10.Sakuya 10.Setsuna Elim.Usagi
11.Lammy Elim.Lammy
Elim.Merida